فرصتهای شغلی

به افرادی برای فعالیت در موقعیت های شغلی زیر نیاز دارد DOMAİN NAME APIشرکت:
  • مدیر سیستم●
  • پژوهشگر و توسعه دهنده کار ●
  • مهندس برنامه نویس ●
  • طراحی وب ●
  • مدیر بازاریابی محصول ●
  • پرسنل پشتیبانی فنی ●
  • کارکنان فروش ●
Domain Name Api Kariyer

در موقعیت های فوق جویای افرادی با علاقه به کار و هم تیمی های مثبت گرا هستیم.

نحوه درخواست؟
مراجعات فقط از طریق ایمیل با ارسال سوابق کاری و مشخصات و خواسته های شما با پر نمودن فرم می [email protected]مراجعه امکان پذیر می باشد.آدرس ایمیل باشد.لطفاً از طریق تماس تلفنی درخواست ندهید.