پسوند های تخفیف دار

اگر در یک پرداخت 500، 1000، 5000، 10،000 یا 15000 دلار به حساب نمایندگی فروش خود واریز کنید، می توانید در برنامه تخفیف دامنه 2020 قرار بگیرید.
500$ سپرده
 • TransferRegister
 • .com $8.30$8.30
 • .net $9.49$9.49
1.000$ سپرده
 • TransferRegister
 • .com $8.15$8.15
 • .net $8.49$8.49
5.000$ سپرده
 • TransferRegister
 • .com $8.15$7.99
 • .net $8.20$8.15
10.000$ سپرده
 • TransferRegister
 • .com $8.15$6.99
 • .net $8.20$7.99
15.000$ سپرده
 • TransferRegister
 • .com $8.15$5.99
 • .net $8.20$6.99