دومين.فلسطين

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller46.00 $ Premium44.00 $ Platinum42.00 $

.فلسطين دامنه Reseller

  Register46,00 $
  تمدید46,00 $
  بازیابی120,00 $
  انتقال46,00 $

.فلسطين دامنه Premium

  Register44,00 $
  تمدید44,00 $
  بازیابی120,00 $
  انتقال44,00 $

.فلسطين دامنه Platinum

  Register42,00 $
  تمدید42,00 $
  بازیابی120,00 $
  انتقال42,00 $
.فلسطين tld is the دامنه های آسیایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .فلسطين top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .فلسطين domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های آسیایی names. Become .فلسطين دامنه های آسیایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : فلسطين
کشور : Palestine
کمترین کاراکتر : 3
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : 0 روز
مدت پایان دامنه : 0 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 0 روز
مدت پرداخت های دامنه : 0 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 0 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No