نمایندگی فرعی

خصوصیات

  • قادر خواهید بود زیرنمایندگی ایجاد نمایید.
  • مطابق نوع زیرنمایندگی می توانید قیمت مشخص نمایید.
  • هرکدام از زیرنمایندگی ها می توانند مدیریت دامنه متعلق به خود را انجام دهد.

تمامی نمایندگی‌هایی که از طریق آدرس DomainNameApi.com به صورت رایگان دامنه نمایندگی باز کرده‌اند (نمایندگی فروش دامنه) قادر خواهند بود از طریق WHMCS و از طریق پانل نمایندگی خود خدمات نمایندگی می تواند اعطاء نماید. از این پس می توانید دامنه مربوز به زیرنماینده‌ای خود را ایجاد نموده و در بازار دامنه بسرعت به رشد و توسعه خود ادامه دهید. در ظرف مدت چند دقیقه با تعریف اتوماتیک قیمت های مربوط به زیرنمایندگی‌هایتان براحتی خواهید توانست از طریق پانل به زیرنمایندگان دامنه می توانید سرویس دهی نمایید.