دومين.ABOGADO

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller26.00 $ Premium25.00 $ Platinum23.60 $

.abogado دامنه Reseller

  Register26,00 $
  تمدید26,00 $
  بازیابی120,00 $
  انتقال25,00 $

.abogado دامنه Premium

  Register25,00 $
  تمدید25,00 $
  بازیابی120,00 $
  انتقال25,00 $

.abogado دامنه Platinum

  Register23,60 $
  تمدید23,60 $
  بازیابی120,00 $
  انتقال25,00 $
.ABOGADO tld is the دامنه های تخصصی شغلی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .ABOGADO top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .ABOGADO domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های تخصصی شغلی names. Become .ABOGADO دامنه های تخصصی شغلی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : abogado
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : No
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : Yes
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No