دومين.AERO

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller69.00 $ Premium66.00 $ Platinum64.00 $

.aero دامنه Reseller

  Register69,00 $
  تمدید69,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال69,00 $

.aero دامنه Premium

  Register66,00 $
  تمدید66,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال66,00 $

.aero دامنه Platinum

  Register64,00 $
  تمدید64,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال64,00 $
.AERO tld is the دامنه های اروپایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .AERO top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .AERO domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های اروپایی names. Become .AERO دامنه های اروپایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : aero
کشور : Switzerland
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 1
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes