دومين.AFRICA

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller14.99 $ Premium13.99 $ Platinum12.99 $

.africa دامنه Reseller

  Register14,99 $
  تمدید14,99 $
  بازیابی90,00 $
  انتقال14,99 $

.africa دامنه Premium

  Register13,99 $
  تمدید13,99 $
  بازیابی90,00 $
  انتقال13,99 $

.africa دامنه Platinum

  Register12,99 $
  تمدید12,99 $
  بازیابی90,00 $
  انتقال12,99 $
.AFRICA tld is the دامنه های آفریقایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .AFRICA top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .AFRICA domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های آفریقایی names. Become .AFRICA دامنه های آفریقایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : africa
کشور : South Africa
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -7 روز
مدت پایان دامنه : -1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 8 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 20 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : Yes