دومين.AMSTERDAM

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller45.00 $ Premium42.00 $ Platinum39.00 $

.amsterdam دامنه Reseller

  Register45,00 $
  تمدید45,00 $
  بازیابی212,55 $
  انتقال45,00 $

.amsterdam دامنه Premium

  Register42,00 $
  تمدید42,00 $
  بازیابی212,55 $
  انتقال39,00 $

.amsterdam دامنه Platinum

  Register39,00 $
  تمدید39,00 $
  بازیابی212,55 $
  انتقال39,00 $
.AMSTERDAM tld is the دامنه های سیاحتی تفریحی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .AMSTERDAM top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .AMSTERDAM domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های سیاحتی تفریحی names. Become .AMSTERDAM دامنه های سیاحتی تفریحی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : amsterdam
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 1
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : No
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -1 روز
مدت پایان دامنه : -1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : -1 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 40 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No