دومين.APARTMENTS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller10.40 $ Premium10.00 $ Platinium9.60 $

.apartments دامنه Reseller

  Register10,40 $
  تمدید49,50 $
  انتقال49,50 $

.apartments دامنه Premium

  Register10,00 $
  تمدید47,50 $
  انتقال47,50 $

.apartments دامنه Platinium

  Register9,60 $
  تمدید45,50 $
  انتقال45,50 $
.APARTMENTS tld is the دامنه های نسل جدید. Domain Name API offers free resellers program domain names with .APARTMENTS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .APARTMENTS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های نسل جدید names. Become .APARTMENTS دامنه های نسل جدید name reseller.

ثبت دامنه
TLD : apartments
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No