دومين.ART

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller4.99 $ Premium4.49 $ Platinum3.99 $

.art دامنه Reseller

  Register4,99 $
  تمدید32,49 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال32,49 $

.art دامنه Premium

  Register4,49 $
  تمدید31,49 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال31,49 $

.art دامنه Platinum

  Register3,99 $
  تمدید30,49 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال30,49 $
.ART tld is the دامنه های رسانه ای. Domain Name API offers free resellers program domain names with .ART top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .ART domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های رسانه ای names. Become .ART دامنه های رسانه ای name reseller.

ثبت دامنه
TLD : art
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No