دومين.AUDIO

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller124.99 $ Premium119.99 $ Platinum114.99 $

.audio دامنه Reseller

  Register124,99 $
  تمدید149,49 $
  بازیابی160,00 $
  انتقال149,49 $

.audio دامنه Premium

  Register119,99 $
  تمدید142,00 $
  بازیابی160,00 $
  انتقال142,00 $

.audio دامنه Platinum

  Register114,99 $
  تمدید135,00 $
  بازیابی160,00 $
  انتقال135,00 $
.AUDIO tld is the دامنه های لایف استایل و زندگی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .AUDIO top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .AUDIO domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های لایف استایل و زندگی names. Become .AUDIO دامنه های لایف استایل و زندگی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : audio
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 180 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No