دومين.BAR

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller85.00 $ Premium80.50 $ Platinum68.50 $

.bar دامنه Reseller

  Register85,00 $
  تمدید85,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال85,00 $

.bar دامنه Premium

  Register80,50 $
  تمدید80,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال80,50 $

.bar دامنه Platinum

  Register68,50 $
  تمدید68,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال68,50 $
.BAR tld is the دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها. Domain Name API offers free resellers program domain names with .BAR top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .BAR domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها names. Become .BAR دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها name reseller.

ثبت دامنه
TLD : bar
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes