دومين.BAR.PRO

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller159.00 $ Premium156.00 $ Platinum152.00 $

.bar.pro دامنه Reseller

  Register159,00 $
  تمدید159,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال159,00 $

.bar.pro دامنه Premium

  Register156,00 $
  تمدید156,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال156,00 $

.bar.pro دامنه Platinum

  Register152,00 $
  تمدید152,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال152,00 $
.BAR.PRO tld is the دامنه های آفریقایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .BAR.PRO top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .BAR.PRO domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های آفریقایی names. Become .BAR.PRO دامنه های آفریقایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : bar.pro
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 3
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 9
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes