دومين.BIKE

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller9.99 $ Premium9.49 $ Platinum8.99 $

.bike دامنه Reseller

  Register9,99 $
  تمدید29,90 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال29,90 $

.bike دامنه Premium

  Register9,49 $
  تمدید28,75 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال28,75 $

.bike دامنه Platinum

  Register8,99 $
  تمدید27,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال27,60 $
.BIKE tld is the دامنه های ورزشی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .BIKE top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .BIKE domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های ورزشی names. Become .BIKE دامنه های ورزشی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : bike
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No