دومين.BLACK

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller12.99 $ Premium11.99 $ Platinum11.49 $

.black دامنه Reseller

  Register12,99 $
  تمدید55,25 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال55,25 $

.black دامنه Premium

  Register11,99 $
  تمدید53,13 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال53,13 $

.black دامنه Platinum

  Register11,49 $
  تمدید51,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال51,00 $
.BLACK tld is the دامنه های نسل جدید. Domain Name API offers free resellers program domain names with .BLACK top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .BLACK domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های نسل جدید names. Become .BLACK دامنه های نسل جدید name reseller.

ثبت دامنه
TLD : black
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No