دومين.BLOG

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller7.99 $ Premium7.50 $ Platinium6.99 $

.blog دامنه Reseller

  Register7,99 $
  تمدید32,30 $
  انتقال32,30 $

.blog دامنه Premium

  Register7,50 $
  تمدید29,30 $
  انتقال29,30 $

.blog دامنه Platinium

  Register6,99 $
  تمدید28,00 $
  انتقال28,00 $
.BLOG tld is the دامنه های وب و تکنولوژی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .BLOG top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .BLOG domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های وب و تکنولوژی names. Become .BLOG دامنه های وب و تکنولوژی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : blog
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : 61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes