دومين.CAB

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller12.99 $ Premium11.99 $ Platinum11.49 $

.cab دامنه Reseller

  Register12,99 $
  تمدید27,95 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال27,95 $

.cab دامنه Premium

  Register11,99 $
  تمدید26,88 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال26,88 $

.cab دامنه Platinum

  Register11,49 $
  تمدید25,80 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال25,80 $
.CAB tld is the دامنه های سیاحتی تفریحی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .CAB top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .CAB domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های سیاحتی تفریحی names. Become .CAB دامنه های سیاحتی تفریحی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : cab
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No