دومين.CAMP

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller5.00 $ Premium4.80 $ Platinum4.60 $

.camp دامنه Reseller

  Register5,00 $
  تمدید43,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال43,99 $

.camp دامنه Premium

  Register4,80 $
  تمدید42,69 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال42,69 $

.camp دامنه Platinum

  Register4,60 $
  تمدید41,39 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال41,39 $
.CAMP tld is the دامنه های سیاحتی تفریحی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .CAMP top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .CAMP domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های سیاحتی تفریحی names. Become .CAMP دامنه های سیاحتی تفریحی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : camp
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No