دومين.CAPITAL

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller9.99 $ Premium9.49 $ Platinum8.99 $

.capital دامنه Reseller

  Register9,99 $
  تمدید49,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال49,40 $

.capital دامنه Premium

  Register9,49 $
  تمدید47,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال47,50 $

.capital دامنه Platinum

  Register8,99 $
  تمدید45,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال45,60 $
.CAPITAL tld is the دامنه های تجاری مالی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .CAPITAL top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .CAPITAL domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های تجاری مالی names. Become .CAPITAL دامنه های تجاری مالی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : capital
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 1 روز
مدت پرداخت های دامنه : 20 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 61 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No