دومين.CARS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller2500.00 $ Premium2400.00 $ Platinum2350.00 $

.cars دامنه Reseller

  Register2.500,00 $
  تمدید2.500,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال2.500,00 $

.cars دامنه Premium

  Register2.400,00 $
  تمدید2.400,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال2.400,00 $

.cars دامنه Platinum

  Register2.350,00 $
  تمدید2.350,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال2.350,00 $
.CARS tld is the دامنه های سیاحتی تفریحی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .CARS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .CARS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های سیاحتی تفریحی names. Become .CARS دامنه های سیاحتی تفریحی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : cars
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 1
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : Yes