دومين.CHARITY

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller33.00 $ Premium29.00 $ Platinum27.00 $

.charity دامنه Reseller

  Register33,00 $
  تمدید33,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال33,00 $

.charity دامنه Premium

  Register29,00 $
  تمدید29,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال29,00 $

.charity دامنه Platinum

  Register27,00 $
  تمدید27,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال27,00 $
.CHARITY tld is the دامنه های فرهنگی ارتباطی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .CHARITY top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .CHARITY domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های فرهنگی ارتباطی names. Become .CHARITY دامنه های فرهنگی ارتباطی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : charity
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 3
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes