دومين.CHRISTMAS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller9.99 $ Premium9.59 $ Platinium9.19 $

.christmas دامنه Reseller

  Register9,99 $
  تمدید37,49 $
  انتقال37,49 $

.christmas دامنه Premium

  Register9,59 $
  تمدید35,99 $
  انتقال35,99 $

.christmas دامنه Platinium

  Register9,19 $
  تمدید34,49 $
  انتقال34,49 $
.CHRISTMAS tld is the دامنه های نسل جدید. Domain Name API offers free resellers program domain names with .CHRISTMAS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .CHRISTMAS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های نسل جدید names. Become .CHRISTMAS دامنه های نسل جدید name reseller.

ثبت دامنه
TLD : christmas
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 180 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No