دومين.CITY

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.49 $ Premium5.99 $ Platinum5.49 $

.city دامنه Reseller

  Register6,49 $
  تمدید19,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال19,50 $

.city دامنه Premium

  Register5,99 $
  تمدید18,75 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال18,75 $

.city دامنه Platinum

  Register5,49 $
  تمدید18,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال18,00 $
.CITY tld is the دامنه های جغرافیایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .CITY top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .CITY domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های جغرافیایی names. Become .CITY دامنه های جغرافیایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : city
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No