دومين.CL

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller52.90 $ Premium49.90 $ Platinum46.90 $

.cl دامنه Reseller

  Register52,90 $
  تمدید52,90 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال52,90 $

.cl دامنه Premium

  Register49,90 $
  تمدید49,90 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال49,90 $

.cl دامنه Platinum

  Register46,90 $
  تمدید46,90 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال46,90 $
.CL tld is the دامنه های آمریکایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .CL top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .CL domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های آمریکایی names. Become .CL دامنه های آمریکایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : cl
کشور : Chile
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 6
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : No
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -7 روز
مدت پایان دامنه : -1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : -1 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : Yes