دومين.CLEANING

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller56.50 $ Premium49.00 $ Platinium43.50 $

.cleaning دامنه Reseller

  Register56,50 $
  تمدید56,50 $
  انتقال56,50 $

.cleaning دامنه Premium

  Register49,00 $
  تمدید49,00 $
  انتقال49,00 $

.cleaning دامنه Platinium

  Register43,50 $
  تمدید43,50 $
  انتقال43,50 $
.CLEANING tld is the دامنه های نسل جدید. Domain Name API offers free resellers program domain names with .CLEANING top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .CLEANING domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های نسل جدید names. Become .CLEANING دامنه های نسل جدید name reseller.

ثبت دامنه
TLD : cleaning
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes