دومين.COM.EC

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller61.30 $ Premium60.00 $ Platinum55.90 $

.com.ec دامنه Reseller

  Register61,30 $
  تمدید61,30 $
  بازیابی169,00 $
  انتقال61,30 $

.com.ec دامنه Premium

  Register60,00 $
  تمدید60,00 $
  بازیابی169,00 $
  انتقال60,00 $

.com.ec دامنه Platinum

  Register55,90 $
  تمدید55,90 $
  بازیابی169,00 $
  انتقال55,90 $
.COM.EC tld is the دامنه های آمریکایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .COM.EC top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .COM.EC domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های آمریکایی names. Become .COM.EC دامنه های آمریکایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : com.ec
کشور : Ecuador
کمترین کاراکتر : 3
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 1
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : 0 روز
مدت پایان دامنه : 5 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 5 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 28 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : Yes