دومين.COOP

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller89.99 $ Premium84.99 $ Platinum79.99 $

.coop دامنه Reseller

  Register89,99 $
  تمدید89,99 $
  بازیابی220,00 $
  انتقال89,99 $

.coop دامنه Premium

  Register84,99 $
  تمدید84,99 $
  بازیابی220,00 $
  انتقال84,99 $

.coop دامنه Platinum

  Register79,99 $
  تمدید79,99 $
  بازیابی220,00 $
  انتقال79,99 $
.COOP tld is the دامنه های فرهنگی ارتباطی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .COOP top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .COOP domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های فرهنگی ارتباطی names. Become .COOP دامنه های فرهنگی ارتباطی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : coop
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : Yes
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : 0 روز
مدت پایان دامنه : -20 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 0 روز
مدت پرداخت های دامنه : 0 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 0 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No