دومين.COUNTRY

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller31.24 $ Premium29.99 $ Platinum28.74 $

.country دامنه Reseller

  Register31,24 $
  تمدید37,36 $
  بازیابی4.091,36 $
  انتقال37,36 $

.country دامنه Premium

  Register29,99 $
  تمدید35,00 $
  بازیابی4.091,36 $
  انتقال35,00 $

.country دامنه Platinum

  Register28,74 $
  تمدید34,00 $
  بازیابی4.091,36 $
  انتقال34,00 $
.COUNTRY tld is the دامنه های لایف استایل و زندگی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .COUNTRY top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .COUNTRY domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های لایف استایل و زندگی names. Become .COUNTRY دامنه های لایف استایل و زندگی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : country
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No