دومين.CRUISES

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller9.99 $ Premium9.49 $ Platinum8.99 $

.cruises دامنه Reseller

  Register9,99 $
  تمدید45,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال45,50 $

.cruises دامنه Premium

  Register9,49 $
  تمدید43,75 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال43,75 $

.cruises دامنه Platinum

  Register8,99 $
  تمدید42,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال42,00 $
.CRUISES tld is the دامنه های سیاحتی تفریحی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .CRUISES top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .CRUISES domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های سیاحتی تفریحی names. Become .CRUISES دامنه های سیاحتی تفریحی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : cruises
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No