دومين.DEALS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.99 $ Premium6.49 $ Platinum5.99 $

.deals دامنه Reseller

  Register6,99 $
  تمدید29,90 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال29,90 $

.deals دامنه Premium

  Register6,49 $
  تمدید28,75 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال28,75 $

.deals دامنه Platinum

  Register5,99 $
  تمدید27,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال27,60 $
.DEALS tld is the دامنه های خرید/فروش. Domain Name API offers free resellers program domain names with .DEALS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .DEALS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خرید/فروش names. Become .DEALS دامنه های خرید/فروش name reseller.

ثبت دامنه
TLD : deals
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No