دومين.DEGREE

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller9.99 $ Premium9.49 $ Platinum8.99 $

.degree دامنه Reseller

  Register9,99 $
  تمدید41,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال41,60 $

.degree دامنه Premium

  Register9,49 $
  تمدید40,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال40,00 $

.degree دامنه Platinum

  Register8,99 $
  تمدید38,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال38,40 $
.DEGREE tld is the دامنه های آموزشی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .DEGREE top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .DEGREE domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های آموزشی names. Become .DEGREE دامنه های آموزشی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : degree
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No