دومين.DELIVERY

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller8.99 $ Premium7.69 $ Platinum6.79 $

.delivery دامنه Reseller

  Register8,99 $
  تمدید49,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال49,40 $

.delivery دامنه Premium

  Register7,69 $
  تمدید47,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال47,50 $

.delivery دامنه Platinum

  Register6,79 $
  تمدید45,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال45,60 $
.DELIVERY tld is the دامنه های خرید/فروش. Domain Name API offers free resellers program domain names with .DELIVERY top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .DELIVERY domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خرید/فروش names. Become .DELIVERY دامنه های خرید/فروش name reseller.

ثبت دامنه
TLD : delivery
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No