دومين.DESI

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller17.99 $ Premium16.99 $ Platinum15.99 $

.desi دامنه Reseller

  Register17,99 $
  تمدید17,99 $
  بازیابی150,00 $
  انتقال17,99 $

.desi دامنه Premium

  Register16,99 $
  تمدید16,99 $
  بازیابی150,00 $
  انتقال16,99 $

.desi دامنه Platinum

  Register15,99 $
  تمدید15,99 $
  بازیابی150,00 $
  انتقال15,99 $
.DESI tld is the دامنه های فرهنگی ارتباطی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .DESI top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .DESI domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های فرهنگی ارتباطی names. Become .DESI دامنه های فرهنگی ارتباطی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : desi
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 20 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : 20 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 60 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 30 روز
بروزرسانی مطلق : No