دومين.DIAMONDS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller55.00 $ Premium47.50 $ Platinum44.00 $

.diamonds دامنه Reseller

  Register55,00 $
  تمدید55,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال55,00 $

.diamonds دامنه Premium

  Register47,50 $
  تمدید47,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال47,50 $

.diamonds دامنه Platinum

  Register44,00 $
  تمدید44,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال44,00 $
.DIAMONDS tld is the دامنه های خرید/فروش. Domain Name API offers free resellers program domain names with .DIAMONDS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .DIAMONDS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خرید/فروش names. Become .DIAMONDS دامنه های خرید/فروش name reseller.

ثبت دامنه
TLD : diamonds
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No