دومين.DIRECTORY

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller3.99 $ Premium3.49 $ Platinum2.99 $

.directory دامنه Reseller

  Register3,99 $
  تمدید19,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال19,50 $

.directory دامنه Premium

  Register3,49 $
  تمدید18,75 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال18,75 $

.directory دامنه Platinum

  Register2,99 $
  تمدید18,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال18,00 $
.DIRECTORY tld is the دامنه های وب و تکنولوژی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .DIRECTORY top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .DIRECTORY domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های وب و تکنولوژی names. Become .DIRECTORY دامنه های وب و تکنولوژی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : directory
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No