دومين.DOWNLOAD

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller29.99 $ Premium26.99 $ Platinum24.99 $

.download دامنه Reseller

  Register29,99 $
  تمدید29,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال29,99 $

.download دامنه Premium

  Register26,99 $
  تمدید26,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال26,99 $

.download دامنه Platinum

  Register24,99 $
  تمدید24,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال24,99 $
.DOWNLOAD tld is the دامنه های وب و تکنولوژی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .DOWNLOAD top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .DOWNLOAD domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های وب و تکنولوژی names. Become .DOWNLOAD دامنه های وب و تکنولوژی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : download
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 0 سال
بیشترین زمان ثبت : 13 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 1
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : Yes