دومين.ECO

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller70.00 $ Premium62.50 $ Platinum60.00 $

.eco دامنه Reseller

  Register70,00 $
  تمدید70,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال70,00 $

.eco دامنه Premium

  Register62,50 $
  تمدید62,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال62,50 $

.eco دامنه Platinum

  Register60,00 $
  تمدید60,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال60,00 $
.ECO tld is the دامنه های نسل جدید. Domain Name API offers free resellers program domain names with .ECO top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .ECO domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های نسل جدید names. Become .ECO دامنه های نسل جدید name reseller.

ثبت دامنه
TLD : eco
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No