دومين.EMAIL

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.49 $ Premium5.99 $ Platinum5.49 $

.email دامنه Reseller

  Register6,49 $
  تمدید23,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال23,40 $

.email دامنه Premium

  Register5,99 $
  تمدید22,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال22,50 $

.email دامنه Platinum

  Register5,49 $
  تمدید21,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال21,60 $
.EMAIL tld is the دامنه های وب و تکنولوژی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .EMAIL top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .EMAIL domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های وب و تکنولوژی names. Become .EMAIL دامنه های وب و تکنولوژی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : email
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No