دومين.EQUIPMENT

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller13.00 $ Premium12.50 $ Platinium12.00 $

.equipment دامنه Reseller

  Register13,00 $
  تمدید28,00 $
  انتقال28,00 $

.equipment دامنه Premium

  Register12,50 $
  تمدید27,00 $
  انتقال27,00 $

.equipment دامنه Platinium

  Register12,00 $
  تمدید26,00 $
  انتقال26,00 $
.EQUIPMENT tld is the دامنه های نسل جدید. Domain Name API offers free resellers program domain names with .EQUIPMENT top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .EQUIPMENT domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های نسل جدید names. Become .EQUIPMENT دامنه های نسل جدید name reseller.

ثبت دامنه
TLD : equipment
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes