دومين.EXPOSED

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller22.00 $ Premium19.00 $ Platinium18.00 $

.exposed دامنه Reseller

  Register22,00 $
  تمدید22,00 $
  انتقال22,00 $

.exposed دامنه Premium

  Register19,00 $
  تمدید19,00 $
  انتقال19,00 $

.exposed دامنه Platinium

  Register18,00 $
  تمدید18,00 $
  انتقال18,00 $
.EXPOSED tld is the دامنه های رسانه ای. Domain Name API offers free resellers program domain names with .EXPOSED top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .EXPOSED domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های رسانه ای names. Become .EXPOSED دامنه های رسانه ای name reseller.

ثبت دامنه
TLD : exposed
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No