دومين.FANS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller9.99 $ Premium9.89 $ Platinum9.79 $

.fans دامنه Reseller

  Register9,99 $
  تمدید9,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال9,99 $

.fans دامنه Premium

  Register9,89 $
  تمدید9,89 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال9,89 $

.fans دامنه Platinum

  Register9,79 $
  تمدید9,79 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال9,79 $
.FANS tld is the دامنه های لایف استایل و زندگی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .FANS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .FANS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های لایف استایل و زندگی names. Become .FANS دامنه های لایف استایل و زندگی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : fans
کشور : [Afghanistan]
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : No
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 20 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 20 روز
مدت پرداخت های دامنه : 61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes