دومين.FISHING

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller34.50 $ Premium30.50 $ Platinum27.50 $

.fishing دامنه Reseller

  Register34,50 $
  تمدید34,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال34,50 $

.fishing دامنه Premium

  Register30,50 $
  تمدید30,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال30,50 $

.fishing دامنه Platinum

  Register27,50 $
  تمدید27,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال27,50 $
.FISHING tld is the دامنه های ورزشی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .FISHING top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .FISHING domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های ورزشی names. Become .FISHING دامنه های ورزشی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : fishing
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : سال
Renewal Periods : سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No