دومين.FLOWERS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller124.99 $ Premium119.99 $ Platinum114.99 $

.flowers دامنه Reseller

  Register124,99 $
  تمدید149,49 $
  بازیابی140,00 $
  انتقال149,49 $

.flowers دامنه Premium

  Register119,99 $
  تمدید142,00 $
  بازیابی135,00 $
  انتقال142,00 $

.flowers دامنه Platinum

  Register114,99 $
  تمدید135,00 $
  بازیابی130,00 $
  انتقال135,00 $
.FLOWERS tld is the دامنه های خرید/فروش. Domain Name API offers free resellers program domain names with .FLOWERS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .FLOWERS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خرید/فروش names. Become .FLOWERS دامنه های خرید/فروش name reseller.

ثبت دامنه
TLD : flowers
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 3
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 1
بیشترین تعداد مجاز NS : 4
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 180 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : Yes