دومين.FURNITURE

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.99 $ Premium6.49 $ Platinum5.99 $

.furniture دامنه Reseller

  Register6,99 $
  تمدید49,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال49,40 $

.furniture دامنه Premium

  Register6,49 $
  تمدید47,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال47,50 $

.furniture دامنه Platinum

  Register5,99 $
  تمدید45,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال45,60 $
.FURNITURE tld is the دامنه های خرید/فروش. Domain Name API offers free resellers program domain names with .FURNITURE top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .FURNITURE domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خرید/فروش names. Become .FURNITURE دامنه های خرید/فروش name reseller.

ثبت دامنه
TLD : furniture
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No