دومين.FUTBOL

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller22.00 $ Premium21.00 $ Platinum19.00 $

.futbol دامنه Reseller

  Register22,00 $
  تمدید22,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال22,00 $

.futbol دامنه Premium

  Register21,00 $
  تمدید21,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال21,00 $

.futbol دامنه Platinum

  Register19,00 $
  تمدید19,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال19,00 $
.FUTBOL tld is the دامنه های ورزشی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .FUTBOL top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .FUTBOL domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های ورزشی names. Become .FUTBOL دامنه های ورزشی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : futbol
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No