دومين.FYI

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.99 $ Premium6.49 $ Platinum5.99 $

.fyi دامنه Reseller

  Register6,99 $
  تمدید19,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال19,50 $

.fyi دامنه Premium

  Register6,49 $
  تمدید18,75 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال18,75 $

.fyi دامنه Platinum

  Register5,99 $
  تمدید18,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال18,00 $
.FYI tld is the دامنه های نسل جدید. Domain Name API offers free resellers program domain names with .FYI top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .FYI domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های نسل جدید names. Become .FYI دامنه های نسل جدید name reseller.

ثبت دامنه
TLD : fyi
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No