دومين.GLASS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller56.50 $ Premium48.90 $ Platinum43.50 $

.glass دامنه Reseller

  Register56,50 $
  تمدید56,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال56,50 $

.glass دامنه Premium

  Register48,90 $
  تمدید48,90 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال48,90 $

.glass دامنه Platinum

  Register43,50 $
  تمدید43,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال43,50 $
.GLASS tld is the دامنه های نسل جدید. Domain Name API offers free resellers program domain names with .GLASS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .GLASS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های نسل جدید names. Become .GLASS دامنه های نسل جدید name reseller.

ثبت دامنه
TLD : glass
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No