دومين.GLOBAL

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller25.99 $ Premium24.99 $ Platinum23.99 $

.global دامنه Reseller

  Register25,99 $
  تمدید68,25 $
  بازیابی120,00 $
  انتقال68,25 $

.global دامنه Premium

  Register24,99 $
  تمدید65,63 $
  بازیابی120,00 $
  انتقال65,63 $

.global دامنه Platinum

  Register23,99 $
  تمدید63,00 $
  بازیابی120,00 $
  انتقال63,00 $
.GLOBAL tld is the دامنه های جغرافیایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .GLOBAL top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .GLOBAL domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های جغرافیایی names. Become .GLOBAL دامنه های جغرافیایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : global
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No