دومين.GOLF

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller3.99 $ Premium3.49 $ Platinum2.99 $

.golf دامنه Reseller

  Register3,99 $
  تمدید49,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال49,40 $

.golf دامنه Premium

  Register3,49 $
  تمدید47,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال47,50 $

.golf دامنه Platinum

  Register2,99 $
  تمدید45,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال45,60 $
.GOLF tld is the دامنه های ورزشی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .GOLF top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .GOLF domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های ورزشی names. Become .GOLF دامنه های ورزشی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : golf
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No