دومين.GREEN

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.99 $ Premium6.49 $ Platinum5.99 $

.green دامنه Reseller

  Register6,99 $
  تمدید68,25 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال68,25 $

.green دامنه Premium

  Register6,49 $
  تمدید65,63 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال65,63 $

.green دامنه Platinum

  Register5,99 $
  تمدید63,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال63,00 $
.GREEN tld is the دامنه های لایف استایل و زندگی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .GREEN top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .GREEN domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های لایف استایل و زندگی names. Become .GREEN دامنه های لایف استایل و زندگی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : green
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 0 سال
بیشترین زمان ثبت : 13 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes